Bilgilendirme Politikamız

BİLGİLENDİRME POLİTİKAMIZ

Şirketimizin kamuyu aydınlatma politikası; geçmiş performanslarını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında,analiz edilebilir ,kolay erişilebilir , anlaşılır ve düşük maliyetli bir şekilde, pay ve menfaat sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar. Kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine en yüksek düzeyde özen gösterir.

SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulmasından ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.Kurumsal Yönetim Komitesi bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi verir ve önerilerde bulunur.Politikanın gözetilerek takip edilmesi Pay Sahipleri İlişkiler Birimi’nin sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu,Bilgilendirme Politikasını hazırlayarak Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.Bu ilkemiz gereği; Bilgilendirme Politikası’nda bir değişiklik olması halinde de, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra,Genel Kurul’un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar;
 • Mevcut Yatırımcılar
 • Potansiyel Yatırımcılar
 • Menfaat sahipleri
 • Düzenleyici kuruluşlar
 • Kamuoyu

KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLER

Kamuya açıklanacak bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olarak asgari aşağıdaki değişiklikleri içerir.
 • Şirketi dolaylı olarak ilgilendiren dışsal koşullar
 • Yönetici ve denetçi kadrolarındaki değişiklikler
 • İdari ve adli kovuşturma
 • Önemli tutarda olağandışı gelir ve karlar
 • Birleşme ve devralmalar
 • Maddi duran varlıklar ile ilgili işlemler
 • Ortaklığın faaliyetlerine ilişkin değişiklikler
 • Ortaklığın mali yapısına ilişkin değişiklikler
 • Finansal duran varlıklara ilişkin değişiklikler
 • Sermaye piyasası aracının değeri ve yatırım kararlarını etkileyecek diğer değişiklikler
 • Borçlanma araçları ile ilgili bilgiler
 • Genel olarak kullanılan göstergeler
 • Yönetim kontrolü değişikliği

BİLGİLENDİRME ARAÇLARI

 • Web sitesi
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu
 • MKK, E-YÖNET Portalı
 • Yatırımcılara yönelik toplantılar
 • Medya ve basın açıklamaları
 • Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
 • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
 • Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
 • Telefon, Faks vs.

WEB SİTEMİZDE YER ALAN BAŞLIKLAR

Kurumsal web-sitemizde( www.lokmanhekim.com.tr) bulunan ‘YATIRIMCILARIMIZA ÖZEL ‘ bölümümüz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen bilgilere yer verilerek,değişiklikler güncellenir.
 • Hakkımızda
 • Merkez,Şubelerimiz,Grup Şirketlerimiz
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri
 • Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
 • Ticaret Sicil Bilgilerimiz
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Vizyonumuz,Misyonumuz,Etik İlkelerimiz,Kalite Politikamız
 • Halka Arza İlişkin İzahname,Sirküler ve Fiyat Tespit Raporu
 • Bağımsız Denetim Raporlarımız
 • Faaliyet Raporlarımız
 • Denetim Kurulu Raporlarımız
 • Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Sıkça Sorulan Sorular
 • Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarımız
 • Kar Dağıtımı ve Bilgilendirme Politikamız
 • Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi
 • İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi
 • KAP,Özel Durum Açıklamaları,Mali Tablolar,Bildirim ve Duyurular
 • Şirket Bilgi Formu
 • Genel Kurul İlanımız
 • Genel Kurul Toplantılarımız (Gündem, Katılımcı Listesi, Toplantı Tutanağı,Sunumlar)
 • Vekaletten Oy Kullanma Formu

BİLGİLENDİRME KAPSAMINDAKİ KONULAR

Bilgilendirme konuları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca belirlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun olarak kamuya açıklanır.
 • Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır. Yıllık faaliyet raporu kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, yönetim kurulu başkanı/genel müdür tarafından imzalanır ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanlar faaliyet raporunda yer alır.
 • Güncel ve geçmiş dönemlere ait faaliyet raporları web-sitesi aracılığı ile Türkçe olarak kamuya açıklanır. Faaliyet raporları ve genel kurula ilişkin belgeler, genel kurul tarihinden asgari üç hafta önce ortakların bilgisine sunulur.
 • Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gereği; birleşme, genel kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.
 • Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
 • Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve web sayfamızda kamuya duyurulur.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda yer alan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.
 • Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.
 • Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
 • Oluşturulan ‘’etik ilkeler’’ bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
 • Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililere belirtilir.
 • Önemli gelişmelerin olduğu her durumda veya periyodik bilgilendirme amaçlı yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın duyuruları Pazarlama Direktörlüğü ve Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Görsel medyada yer alan bilgilerin İMKB ile eş zamanlı olarak duyurulmasına özen gösterilir.
 • İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler SPK`nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır
 • İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemelere yapılır
 • Lokman Hekim çalışanlarının içeriden öğrendikleri bilgiyi kullanmada, şeffaflık ile ticari sırların korunması arasındaki denge gözetir. Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir.

BİLGİ VERMEYE YETKİLİ KİŞİLER

Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirketimizin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler. İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması için uyması gereken yükümlülükler şu şekildedir:
 • Ticari sır kapsamına giren bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanmasından kaçınılması,
 • Bu bilgilere sahipken, şirketimizin hisse senedi alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması,
 • Elektronik ortamda bu bilgileri içeren tartışma yapılmasından kaçınılması,
 • Bu bilgiler doğrultusunda kişisel kazanca veya herhangi bir kişinin kazancına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi hazırlanır, gerekli güncellemeler yapılarak belirlenen süre kadar muhafaza edilir.
Whatsapp Online Randevu