Etik İlkelerimiz

1. Paydaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 • Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedarımıza adil muamelede bulunur ve haklarını koruruz.
 • Pay sahiplerimizin yatırımlarını etkin ve verimli olacak şekilde yönetiriz.
 • Her bir hissedarımızın, Kamuya aydınlatmakla yükümlü olduğumuz bilgilere; zamanında, tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlarız.
Paydaşlarımızdan;
 • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmasına önem verilmesini,
 • Çalışanlarının ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik hali vb. konularda ayrımcılık ve tacize maruz bırakılmamalarını bekleriz.

2. Müşterilerimizle İlişkilerimiz ve Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

2.1. Müşteri Bilgilerinin Gizliliği

 • Sahip olduğumuz müşteri bilgilerini amacı dışında kullanmayız. Müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konusundaki sorumluluklarımızı bilir, bu bilgilerin güvenliğini sağlar ve sadece kanunen yetkili kılınan kişi ve kurumlarla paylaşılabileceklerini biliriz.
 • Kurumumuzdaki görevimizden herhangi bir nedenle ayrılmamız halinde, müşterilere ait kişisel bilgilerin Kurum dışına çıkarılmasına neden olmayız.

2.2. Dürüstlük ve İlişkilerde Özen

 • Müşterilerimizi, Kurumumuz hizmetleri ile ortaya çıkabilecek masraflara ilişkin olarak doğru bir şekilde bilgilendiririz.
 • Müşterilerimize gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermez, verdiğimiz sözleri yerine getiririz.
 • Kurumumuzun rakiplerine üstünlük sağlamasının en önemli unsurlarından birinin müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak olduğunun bilincinde olarak, müşteri ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak ve ihtiyaçlarına doğru çözümler üretmek için çalışırız.
 • Müşterilerimiz arasında ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, yaş, engellilik hali, medeni hal, cinsel eğilim vb. konusunda fark gözetmez; müşterilerimize yasal çerçeve içerisinde eşit ve yansız hizmet veririz.
 • Müşterilerimizle dini, siyasi, etnik vb. tartışmalara girmeyiz.

2.3. Hizmetin Gerçekleştirilmesi

 • Gerçekleştirdiğimiz hizmetin yasal ve iç mevzuata uygun olduğundan emin oluruz.
 • Güvenilir, ekonomik, hızlı, son teknoloji ile desteklenen, kaliteli sağlık hizmeti sunarız.
 • Tıp ve uygarlık etiği kurallarına uyarız.
 • Müşterilerimizin haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve memnuniyetini sağlarız.
 • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunuruz.

2.4. Müşteri Şikâyetleri

 • Müşterilerimize en iyi hizmeti verir, gerçekleştirilen işlemlerde müşteri şikâyeti oluşmaması için azami özen gösteririz.
 • Müşteri şikâyetlerinin iç mevzuatımız ve standartlar çerçevesinde en hızlı biçimde çözülmesini sağlamaya çalışır ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırız.

3. Kurum İçi İlişkilerimiz ve Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız

3.1. Paylaşım

 • Uzmanlık alanlarımız ile ilgili sahip olduğumuz deneyimlerimizi çalışanlarımız ile paylaşmaya istekliyizdir.
 • Kendimizden daha deneyimsiz ve yeni çalışanların mesleki gelişimine destek veririz.

3.2. Mesaiye Uyum

 • Mesai saatlerine uyum konusunda azami özen gösteririz.
 • Zorunlu durumlarda mesai içerisinde çalıştığımız yeri terk etmemiz gerektiğinde, birlikte çalıştığımız kişiyi/kişileri bilgilendirir ve üstümüzden izin alırız.

3.3. İşyerinde Güvenlik

 • Çalışanlar olarak iş yerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla tüm sağlık ve emniyet politikalarına uyma konusunda azami gayret gösteririz.

3.4. Kişisel Bakım

 • Mesleğimizin saygınlığına uygun şekilde giyinir, kişisel bakımımıza özen gösteririz.

3.5. Çalışma Alanı ve Ortamı

 • Birbirimizle olan ilişkilerimizde nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde profesyonel bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak şekilde hareket ederiz.
 • Ortak çalışma alanlarımızı temiz ve düzenli tutar, çalışma esnasında diğer kişilerin rahatsız olmaması için ölçülü davranırız.

3.6. Ayrımcılık ve Taciz

 • Bir çalışanın ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik hali, vb. konularda ayrımcılık ve tacize maruz kalmasına izin vermeyiz.
 • Herhangi bir çalışana görev, yetki ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerimizi yaptırmayız.
 • Kurumumuzda kariyer konusunda ilerlemenin yetenek ve performansa dayandığını bilir, buna uygun davranırız.
 • İşyerinde duygusal tacize sebebiyet vermeyiz.

3.7. Uyuşturucu ve Kumar

 • İşyerinde veya işle ilgili görevlerimizi yerine getirirken, uyuşturucu nitelikli maddeleri, yasal olmayan ilaçları kullanmamızın veya etkisi altında bulunmamızın yasak olduğunun bilincindeyizdir.
 • Mesaiye alkollü şekilde gelmez, alkolün etkisi altında isek mesaimizi sürdürmeyiz.
 • Mesai saatleri içerisinde kumar ve bahis oynamayız. Mesai saatleri dışında oynanan kumar ve bahis oyunlarının, iş hayatımızı olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyiz.

4. Kurumumuza Karşı Sorumluluklarımız

4.1. İletişim

 • Sorunlarımızı ya da önerilerimizi üstlerimize aktarabileceğimiz iletişim kanallarının açık olduğunu biliriz.
 • Görevli olduğumuz birimde mevzuata ya da etik ilkelere aykırı işlemler gerçekleştiriliyorsa, söz konusu durumu vakit geçirmeksizin üstlerimize aktarırız.

4.2. Kurum Kaynaklarının Kullanımı ve Korunması

 • Görevimiz ile ilgili her türlü Kurum kaynağını, araç-gerecini, demirbaşını etkin, verimli ve tasarruflu kullanırız.
 • Kurumun bilgisayar, yazılım ve donanımını kullanırken Kurum yararını gözetir, bilgisayarlara lisanssız programlar yüklemeyiz, programları yetkimiz dışında kullanmaz ve kopyalamayız.
 • Kurumun bütün araç ve gereçlerinin yalnızca iş amaçları doğrultusunda kullanılacağını bilir ve bunları özel işlerimizde kullanmayız.

4.3. Hizmetin Gerçekleştirilmesi

 • Uzmanlık alanlarımıza ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahibizdir. Genel kültürümüzü, mesleki bilgilerimizi ve becerilerimizi sürekli geliştirmeye gayret ederiz. Sahip olduğumuz bu donanım ve değerler ile sorumluluklarımızı en iyi biçimde yerine getiririz.
 • Planlı, düzenli ve disiplinli çalışırız. Sorumluluklarımızdaki işleri zamanında ve hatasız başarmayı hedefleriz.
 • Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirir, Kurumumuz için en uygun kararları alırız.
 • Üstlendiğimiz görev ve sorumluluklara ilişkin olarak daima hesap verme sorumluluğunun bilinciyle hareket ederiz.
 • Çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız sorunlara etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler bulmaya çalışırız.

4.4. Elektronik İletişim

 • Kullanımımıza tahsis edilen internet erişimini ve elektronik posta adreslerini belirlenen bilgi güvenliği politikaları çerçevesinde mesleki amaçla kullanırız.

4.5. Gizlilik

 • İşimiz gereği öğrendiğimiz bilgileri ve haiz olduğumuz belgeleri, her ne amaçla olursa olsun Kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle yazılı, sözlü ya da elektronik cihaz ve araçlar kanalıyla paylaşmayız.
 • Kurumumuzdaki görevimizden herhangi bir nedenle ayrılırken, müşterilere ait kişisel bilgileri kesinlikle Kurum dışına çıkarmayız.
 • Görevimiz ile ilgili herhangi bir spekülasyona ve olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlara sebebiyet vermeyiz.
 • Sadece tarafımızca bilinmesi gereken özlük haklarımızı Kurum içi-dışı diğer kişilerle paylaşmayız.

4.6. Lokman Hekim İsminin Kullanımı

 • "Lokman Hekim" markasının Kurumumuzun en değerli varlıklarından biri olduğunu biliriz.
 • "Lokman Hekim" markası ile ilgili kural ve uygulamaları bilir, Kurumumuzun adını, logosunu, ticari markasını genel kural olarak işimiz dışında kullanmayız.
 • Çalışma ve davranışlarımızla Kurumumuzun ve "Lokman Hekim" markasının itibar kaybına sebebiyet vermeyiz.

4.7. İşin Sürekliliği

 • İş sürekliliğini kesintiye uğratacak yangın, doğal afet, kriz veya acil durumlar halinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edebilmek ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak Afet Planlarımız kapsamında, acil durum planlarını, tahliye planlarını varsa bu kapsamdaki sorumluluklarımızı bilir ve gerekmesi halinde uygularız.

4.8. Hediyeler ve Ağırlama Kuralları

 • Müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve diğer kişi ve kurumlardan; maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyeler dışında kesinlikle hediye kabul etmeyiz. Özellikle, işe dair alacağımız kararlarla ilgili taviz vermemizi sağlar görünümde herhangi bir hediyeyi kabul etmeyiz.
 • Temsil ve Ağırlama giderlerimizi belirlenen prensipler çerçevesinde; Kurumumuzu temsil etmeye yönelik olarak kullanırız.

4.9. Kayıt Yaratma ve Yönetimi

 • Kurumumuz tarafından sahip olunan, toplanan, kullanılan, yönetilen kayıtların, bilgilerin, doğru ve tam olması gerektiğini; kontrolümüz altındaki bilgilerin, raporların, kayıtların bütünlüğünden ve saklanmasından sorumlu olduğumuzu biliriz.

4.10. Tedarikçi İlişkileri

 • Kurumumuzun tüm satın alımlarını Satın alma Prosedürümüze uygun şekilde gerçekleştiririz.
 • Bir tedarikçi veya müşterinin Kurumumuzdaki satın alma kararlarını etkilemesine veya etkileyebileceği düşüncesine yol açabilecek davranışlardan kaçınırız.
 • Satın alma sürecinde ortaya çıkabilecek gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarını engelleriz.
 • Kurumumuz satın almalarına ilişkin bilgilerin özel ve gizli olduğunu bilir, yetkisiz kişilerle bu bilgileri paylaşmayız.

4.11. Taraflarla İş İlişkileri

 • Kurumumuzdaki görevimizden yararlanarak, Kurum ile iş münasebeti bulunan kişi veya kuruluşlardan çıkar amaçlı mal veya hizmet alışverişinde bulunmak, yakınlarına iş, istihdam sağlamak gibi davranışlardan kaçınırız.
 • Müşterilerle çıkar ilişkisi anlamına gelebilecek birlikteliklere girmeyiz.
 • Görevimizi yerine getirirken kendimize menfaat sağlamaya yönelik olarak yapılan teklifleri kesinlikle kabul etmez, durumu kurum içi yetkili makam ve yöneticilerimize iletiriz.

4.12. Çalışanların Zorunlu Bildirimleri

 • Herhangi bir nedenle tutuklanmamız, mahkemeye çağrılmamız, mahkeme celbi almamız, bir suçlama ile itham edilmemiz, bize karşı dava açılması veya adli suç nedeniyle mahkum olmamız ya da medeni hal değişikliği durumunda yöneticimizi bilgilendiririz.

4.13. Medya, Kamu ve Özel Kurumlar ve Şahıslarla İlişkiler

 • Basın, TV ve diğer muhtelif medya kuruluşlarından gelen Kurumdaki görevimizle ilgili bilgilendirme veya röportaj taleplerini, Kurumun yetkilendirilmiş birim ya da kişilerinden aldığımız izin sonrasında yanıtlarız. Medya kuruluşlarından gelen görevimizle ilgili olmayan, sosyal/kişisel hayata ilişkin talepleri ise, Kurumumuzun ismini kullanmadan yanıtlarız.
 • Kurumdaki görevimiz nedeniyle ya da Kurum tarafından eğitim amaçlı olarak katılmamız sağlanan konferans, panel, seminer vb. organizasyonlarda, yetkili birimin bilgisi ve izni olmadan, Kurumumuz adına herhangi bir görüş beyan etmez, Kuruma ait gizli bilgileri paylaşmayız.
 • Mesai saatleri dışında katıldığımız herhangi bir eğitim, kurs, konferans, seminer, panel vb. organizasyonlarda da; Kurumumuza ait gizli bilgileri paylaşmaz, gerçekleştirdiğimiz görüşme ve konuşmalarda, kendi fikir ve görüşlerimizin kurumumuza aitmiş gibi algılanmasına izin vermeyiz.
 • İnternet ortamından yapılan kişisel yayınlar dahil olmak üzere, kendi nam ve isimlerimize yaptığımız kar amacı taşımayan yayınlarda, Kurumumuz adını ve markasını kullanmaz, Kurumumuz kaynaklı verilere, referans göstermeksizin dahi, yer vermeyiz.

4.14. Denetim ve Kontrol Faaliyetlerine Destek

 • Görev yaptığımız şube, birim ya da bölümde faaliyette bulunan denetim ve kontrol elemanlarının (iç denetçilerin) veya dış denetim elemanlarının çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmelerine destek olur, tamamıyla işbirliği içinde davranırız.

4.18. Meslek Kuruluşları ve Diğer Sağlık Kurumları ile İlişkilerimiz

 • Müşteri bilgilerini ihlal etmemek kaydıyla, diğer sağlık kuruluşlarıyla ve meslek kuruluşlarıyla doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi alışverişinde bulunuruz.
 • Görevlerimizi yerine getirirken rakip kuruluşlara ve o kuruluşların hizmetlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş belirtmez, yorumda bulunmayız.
 • Görev ve çalışmalarımızda; sağlık sektörüne olan güvenin korunmasına, sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine uygun davranır, haksız rekabete neden olabilecek eylemlerden kaçınırız.

5. Sosyal Sorumluluklarımız

5.1. Çevre

 • Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütürüz.
 • Çevresel yasa ve yönetmeliklere tam uyarız.
 • Çalışanlarımız için geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda farkındalığın artmasını sağlamak için çalışmalar yaparız.
 • Tedarikçilerden alınan hizmet ve servislerin seçiminde topluma ve çevreye daha duyarlı faaliyet / üretim sistemleri ile çalışan tedarikçileri tercih ederiz.

5.2. Temiz Toplum

 • Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsünün Kurumumuz tarafından kabul edilemez olduğunu ilgili kurumlarla olan ilişkilerimizde açıkça belirtir, uyuşturucu ve kumar amaçlı girişimleri finanse etmeyiz.
 • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunur ve benzeri faaliyetleri de destekleriz.

Whatsapp Online Randevu