Ücretlendirme Politikamız

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politika dokümanı, Şirket'in ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamaktadır. Ücretlendirme Politikası, Şirket ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Şirketin misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetişim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir. Ücret Politikası; Şirket'te görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir. Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar. Şirket üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Whatsapp Online Randevu